Анархізм

mia для розділу статті / 24.03.2016 / Джерело
Чорний прапор в анархізмі — один із символів руху

Анархізм — це сукупність як загальних принципів і основних концепцій, які передбачають скасування держави і виключення з життя суспільства будь-якої політичної, економічної, духовної або моральної влади, так і практичних методів здійснення цих концепцій.

Етимологічно ἀν і ἄρχή — грецькі слова, разом дослівно вони означають «без панування». «Архе» — це влада, причому влада в розумінні не організації як такої, а в сенсі панування, нав'язування, управління зверху. «Анархія» означає «без держави, панування і насильства над суспільством».

Філософська основа анархізму

Єдиної філософії анархізму як такої не існує. Анархістські теоретики впродовж історії існування цього руху зрештою сходились тільки в уявленні про необхідність усунути владу з життя людей. Анархісти можуть розділяти одні цілі і уявлення про шляхи до них, але філософське підґрунтя і аргументація можуть бути при цьому абсолютно різними. Достатньо порівняти погляди хоча б кількох основних теоретиків анархізму.

Так, наприклад, Бакунін тяжів до неогегельянської традиції, хоча інтегрував і елементи інших філософських поглядів. Кропоткін, навпаки, називав себе позитивістом, хоча до позитивізму в традиційному сенсі слова мав мало відношення. Він виходив з філософсько-етичного уявлення про життя, швидше біологічного: багато уваги приділяв критиці соціал-дарвінізму з його вихвалянням «боротьби за існування», протиставляючи йому традицію, яка сходить до Ламарка і передбачає адаптацію до природи і гармонію з нею.

Якщо розглядати позиції анархістів другої половини XX століття або тих, хто брав участь в русі 1968 року, ми зустрінемо прихильників різних філософських поглядів: прибічників Франкфуртської школи, екзистенціалізму, ситуаціонізму, прихильників поглядів Мішеля Фуко і так далі. Але всі згадані анархісти поділяли одну і ту ж мету — утвердження й поширення анархістської моделі суспільства і уявлення про революційний шлях переходу до неї. Кропоткін намагався сформулювати «науковий анархізм», як він це називав, хоча сумнівно, що такий будинок реально було збудувати. Так що говорити про єдину філософію анархізму, напевно, буде неправильно.

Проте можна стверджувати, що, так чи інакше, будь-які види анархізму мають загальну філософську основу. І зародилась вона задовго до самого анархізму — в європейському Середньовіччі, коли серед схоластів розгорівся знаменитий філософський спір між номіналістами і реалістами, тобто між тими, хто вважав, що загальні поняття існують реально (реалістами), і тими, хто вважав, що реально існує тільки одиничне, окреме, а загальні поняття є тільки загальним позначенням, сукупністю окремого, індивідуального (номіналістами).

Якщо перенести цей спір на проблему людського існування, то головним питанням всієї філософії виявиться не питання про первинність матерії чи свідомості. Воно звучатиме інакше: первинна окрема людина, індивідуальність або ж певна спільнота, до якої людина входить, можливо, з народження і законам якої вона зобов'язана підкорятись.

Анархізм і лібералізм

Дві такі, здавалося б, діаметрально протилежні ідеології, як анархізм і лібералізм, в питанні первинності людини або суспільства виходять з однієї передумови: для них є первинною людська особистість. Але далі починаються розбіжності, тому що постає наступне питання: як ці особистості співвідносяться між собою? Адже людина живе не сама по собі, це все-таки істота суспільна. І раз вона живе в суспільстві, то повинна якось будувати свої відносини з іншими особистостями.

Які ж принципи цих відносин? Ось тут анархізм і лібералізм розходяться найрадикальнішим чином. Ліберал скаже, що особистість егоїстична: люди за своєю природою схильні будувати відносини за принципом ієрархії, панування, і неминуче сильні від природи придушуватимуть слабших у всіх людських відносинах. Тому для лібералізму певна ієрархія природна і неминуче встановлюватиметься в людському суспільстві. Таким чином, ліберали, як би вони не критикували державу, по суті своїй теж є «архістами», тобто прихильниками панування. Нехай навіть воно здійснюватиметься не в державній формі, але якщо кожна людина буде сама собі державою, то таку форму панування навіть крайній ліберал зрештою прийме.

Анархіст, навпаки, виходить з іншого принципу. Він вважає, що всі люди вже в силу самого свого існування мають рівні права на життя — хоча б тому, що вони прийшли в цей світ, хоч їх не запитали, хочуть вони цього чи ні. І якщо хтось сильніший, а хтось слабший, хтось в чомусь талановитіший, хтось в чомусь поступається, то це не вина і не заслуга тих людей, для яких характерні дані властивості, а такі обставини, така склалась життєва ситуація. Вона не повинна впливати на право цих людей на життя, на рівні можливості жити в гармонії один з одним і з природою і на рівних задовольняти свої потреби.

Анархізм в цьому сенсі не усереднює людину; це не уявлення про те, що всі люди повинні жити однаково, тому що у всіх однакові потреби. Анархізм виступає за рівність різного — це його основний принцип. Саме тому анархісти вважають, на відміну від лібералів, що люди можуть об'єднуватись і створювати суспільства не за принципом панування один над одним, а на основі взаємодії, раціональної угоди і гармонійного облаштування відносин один з одним і з навколишнім світом. Така філософська основа, яка виявиться спільною для всіх дійсних анархістів незалежно від того, до яких філософських шкіл вони належать і яких філософських поглядів дотримуються.

Свобода в анархізмі

Найважливішим для анархізму є поняття людської свободи. Що таке свобода для анархізму? Визначень свободи існує безліч. Їх можна розділити на концепції «свободи від» і «свободи для». «Свобода від» — це, наприклад, те, що ми звикли розуміти під громадянськими свободами. Це свобода від заборон, від обмежень, від переслідувань, від репресій, від неможливості висловити свою точку зору, від неможливості щось зробити. Звичайно, така свобода анархістами визнається, але це, так би мовити, «негативна свобода».

Але, на відміну від лібералізму і будь-якого демократизму взагалі, анархісти цим не обмежуються. У них є уявлення і про свободу позитивну — «свободу для». Це свобода самореалізації — можливість для людини реалізовувати свій внутрішній потенціал, закладений в ній, без зовнішніх обмежень. Це можливість вільно будувати своє власне життя в гармонійній згоді з такими ж вільними особистостями. Тобто для анархіста свобода — це не річ, яка закінчується там, де починається свобода іншого.

Свобода в анархізмі нероздільна. Свобода однієї людини передбачає свободу іншої людини і не може нею обмежуватись. Виходить, що свобода кожного є умовою для свободи всіх. І свобода всіх, в свою чергу, є умовою для свободи кожного. Самореалізація, можливість домовитись, забезпечуючи хід розвитку суспільства, — це і є основа для позитивної анархістської свободи. В цьому сенсі будь-який анархіст трохи волюнтарист. Адже він виходить з того, що розвиток суспільства може визначатись узгодженими рішеннями самих людей, а не зовнішніми по відношенню до них «законами».

Анархісти зазвичай вважають, що залізних законів історії не існує. Не повинно бути нічого такого, що абсолютно не залежатиме від людської волі. Анархісти вважають, що розвиток суспільства в цілому, якщо йдеться про правила його функціонування, залежить тільки і виключно від самих людей. Тобто якщо люди самі домовляться про те, як суспільство повинно розвиватись, вони будуть в змозі зробити все, що захочуть. Можливі якісь обмеження, скажімо ті, що диктуються природою, і анархізм цього не заперечує. Але в цілому колективний волюнтаризм анархісти, так чи інакше, визнають.

Свобода, рівність, братерство

Всі принципи анархізму вписуються в тріаду Великої французької революції: свобода, рівність, братерство. Однак, хоча Французька революція це проголосила, реальність тієї ж сучасної Франції, яка хоч і записала цей девіз на своєму гербі, принципово відрізняється від змісту проголошених принципів.

Сучасне суспільство вважає, що передусім існує «свобода від», причому головна її суть — свобода від обмежень підприємництва. Воно стверджує, що рівність — це перш за все рівність перед законом, і не більше того, а братерство — щось зовсім абстрактне, що швидше нагадує заповіді Ісуса Христа, або взагалі формула, позбавлена практичного сенсу. Адже сучасне суспільство засноване на конкуренції, а якщо людина людині — конкурент, то братом його навряд чи можна назвати.

Хоча Велику французьку революцію робили не анархісти і гасло формулювали не вони, саме анархістському ідеалу ця тріада найбільшою мірою відповідає, причому не кожна її частина окремо, а саме в сукупності і взаємозв'язку цих понять. В анархізмі свобода не існує без рівності. Як говорив теоретик анархізму Бакунін, «свобода без рівності — це привілей і несправедливість, а рівність без свободи — це казарма». Свобода без рівності — це свобода нерівних, тобто вибудовування ієрархії. Рівність без свободи — це рівність рабів, але вона неможлива, тому що якщо є раби, то є і пан, який аж ніяк їм не рівний. Справжнє братерство несумісне з конкуренцією, яка випливає зі свободи, що розуміється як свобода підприємництва, і рівності перед законом. В анархізмі свобода і рівність одна одній не суперечать. Це основоположні принципи анархізму.

Анархізм і політика

Анархісти зазвичай заперечують політику, оскільки вона заснована на уявленні про владний устрій суспільства. Деякі з них називають себе антиполітиками. Причина, з якої відкидається одноосібна влада, монархічна чи диктаторська, досить проста. Як свого часу дотепно сформулював Марк Твен, «абсолютна монархія була б кращою формою суспільного устрою, якби монарх був найрозумнішою, найдобрішою людиною на землі і жив вічно, але це неможливо». Деспотизм не годиться, тому що деспот має свої власні інтереси і в ім'я цих інтересів він і діятиме. Люди при деспотичної системі невільні і, отже, не можуть бути прийняті анархізмом.

З демократією пов'язана інша проблема. На перший погляд, анархізм не повинен заперечувати демократію, тому що демократія — це влада народу і сам народ вирішує, як має розвиватись суспільство. У чому ж проблема? Герберт Маркузе якось сказав: «Свобода вибору пана не скасовує існування панів і рабів». Демократія — це теж «кратія», вона ж «архе». Демократія — це теж влада і панування людини над людиною, тобто суспільство нерівних.

Будь-яка представницька демократія виходить з того, що народ компетентний лише у виборі своїх керівників. Далі керівники пропонують ту чи іншу програму дій, яку народ схвалить на виборах, проголосувавши за ту чи іншу партію, після чого ця група компетентних осіб отримує право керувати суспільством від імені самого суспільства.

Суверенітет нероздільний — це основне положення будь-якої теорії держави. Вищий орган завжди може скасувати рішення нижчого. Перше положення таких теорій — це представництво, управління від імені людей. Друге положення — це централізм, тобто прийняття рішень не знизу вгору, а зверху вниз, не шляхом збирання і стикування низових імпульсів, а шляхом формулювання загальнонаціональних завдань. Ці два моменти характерні для будь-якої представницької демократії, і анархізм їх заперечує.

Послідовники анархізму протиставляють цьому анархію, тобто загальне самоврядування як систему. Фактично поняття «анархія» можна замінити поняттям «самоврядування». Жодне рішення, яке зачіпає інтереси тієї чи іншої групи людей, не може і не повинно бути прийняте всупереч волі цих людей і без того, щоб ці люди брали участь в ухваленні рішень. Це і є принцип самоврядування.

Протягом різних періодів існування анархізму як громадської течії інститут самоврядування називали по-різному. Йдеться про загальні збори тих людей, яких дана проблема безпосередньо зачіпає. В даний час в більшості анархістських груп прийнято називати такі збори асамблеями.

Анархісти часто стикаються з цією проблемою: їх термінологія не завжди «перекладається» пануючою термінологією сучасного суспільства, і доводиться підбирати поняття, близькі за змістом. Тому деякі анархісти кажуть, що вони виступають за «пряму демократію», хоча це неправильно, тому що демократія — це вже «кратія», влада, панування.

Колись анархо-синдикаліст Рудольф Рокер визначив владу як «монополію на прийняття рішень», подібно до того, як власність — це монополія на володіння. Якщо існує монополія на прийняття рішень, які стосуються інших людей, то це вже влада, навіть якщо рішення прийняте більшістю голосів і скріплене референдумом. У цьому сенсі анархісти не є прихильниками прямої демократії. Вони — прихильники самоврядування.

Анархізм і анархія

Зазвичай слова «анархія» і «анархізм» в уявленні обивателя пов'язані з насильством, з насильницьким примусом людей жити за якимось диктованим їм зразком. Насправді ця думка далека від істини. Анархізм виходить насамперед з волі людської особистості, і, отже, нікого неможна примусити бути його прихильником. Звісно, анархісти розраховують на те, що їх ідеали рано чи пізно розділить більшість людей, що вони візьмуть цю модель. Але анархізм — річ суто добровільна, без жодного примусу прийняти його.

Існує розуміння анархії як хаосу. Періодично будь-які конфлікти називають анархією: відсутність порядку, влади, обговорення проблем. Іншими словами, анархію пов'язують з хаосом і насильством. Це одне з невірних трактувань, які мають мало спільного з анархістською теорією. Такі міфи значною мірою створювались противниками анархізму для дискредитації цієї ідеї.

Німецький філософ Іммануїл Кант, який сам анархістом не був і вважав цей ідеал нездійсненним, дав утім абсолютно справедливе визначення: «Анархія — це не хаос, це порядок без панування». Таким є і найточніше на сьогодні визначення поняття. Йдеться про модель, яка передбачає самовизначення, самоврядування в існуванні людей у суспільстві без примусу і насильства над ними.

Всі прихильники державної організації суспільства — від радикальних комуністів-державників «зліва» до нацистів «справа» — «архаїсти», тобто «владники», прихильники існування влади людини над людиною. Анархісти як послідовники бездержавної форми організації суспільства утворюють настільки ж широкий спектр, наскільки широка різноманітність державників. Анархістами себе називають прихильники дуже різних течій, і сам анархізм вони уявляють по-різному.

Це можуть бути прихильники ринкових відносин і їх противники; ті, хто вважає, що необхідна організація, і ті, хто не визнає ніяких організацій; ті, хто бере участь у виборах муніципальних органів влади, і противники будь-яких виборів взагалі; прихильники фемінізму і ті, хто вважає, що це другорядна проблема, яка автоматично вирішиться при переході до анархізму, і так далі. Зрозуміло, що одні з цих позицій ближче до справжніх принципів анархізму, про які далі піде мова, інших же — ринковиків, прихильників виборів і так далі — «об'єднуватиме» зі справжнім анархізмом тільки неприйняття держави і схожа термінологія.

Самоврядування в анархізмі

Під співтовариством розуміються збори жителів мікрорайону, кварталу, працівників якогось підприємства і так далі. Тобто будь-яка група людей, яка так чи інакше стикається з якоюсь проблемою чи хоче щось зробити, покликана, з точки зору анархістів, приймати рішення на своїх загальних зборах. Різні анархісти по-різному ставляться до процесу прийняття рішення, але всі, так чи інакше, в ідеалі прагнуть до принципу консенсусу. Це необхідно для того, щоб люди мали можливість спокійно обговорити всі питання — без тиску, без поспіху, без натиску прийти до рішення, яке тією чи іншою мірою влаштує всіх. Але таке можливо далеко не завжди.

Не з усіх питань можна прийти до одноголосного рішення. У разі незгоди можливі різні варіанти. У реальному житті можна послатись на досвід кооперативів, комун, ізраїльських кібуців. Ось, наприклад, одна з можливостей: кардинальні питання вирішуються консенсусом, другорядні — шляхом голосування. Тут знову-таки можливі різні варіанти. Меншість може погодитись виконувати рішення, проти якого вона виступала, — якщо, звичайно, її незгода не має зовсім вже принципового характеру. Якщо ж все-таки має, тоді вона може вільно вийти з общини і створити свою. Адже один з принципів анархістських громад — це свобода вступу до неї і свобода виходу з неї, тобто ніхто не може примусити людину або групу людей в цій громаді перебувати. Якщо вони в чомусь не згодні, вони можуть вільно вийти.

Якщо існують якісь серйозні розбіжності, то більшістю приймається якесь тимчасове рішення на якийсь термін. Через рік питання ставиться заново, позиція людей за цей час може змінитись, і люди зможуть прийти до якогось консенсусу.

Існує ще один варіант: більшість і меншість виконують свої рішення, але меншість говорить тільки від свого імені, тобто існує повна автономія будь-якої групи, в тому числі будь-якої групи всередині анархістської громади.

Анархізм постулює самоврядування не лише на низовому рівні. Цей принцип покликаний діяти «знизу доверху» і охоплювати так чи інакше все суспільство. Цей принцип самоврядування не існує без іншого принципу, настільки ж основоположного, — він називається федералізмом.

Анархістська громада як основа людського суспільства не може бути дуже численною: спільне прийняття рішень асамблеєю в рамках великих структур складно уявити. Ще стародавні греки говорили, що поліс повинен бути «доступним для огляду». Тому принцип самоврядування невідривно пов'язаний з принципом федералізму.

Що таке федералізм в сучасному розумінні? Державники кажуть, що це такий принцип державного устрою, при якому різні частини держави можуть самі вибирати свої органи влади при дотриманні загальних законів. Для анархістів федералізм — це дещо інше. Це прийняття рішень «знизу вгору» шляхом стикування імпульсів, які йдуть знизу. За цим принципом, «верх» не може скасувати рішення «низу». «Верх» (точніше кажучи, «центр»), не наказує, не розпоряджається — він лише координує ті рішення, які йдуть «знизу», від асамблей. Фактично при цьому ні «верху», ні «низу» більше немає. Є тільки координація «знизу», стикування рішень.

Якщо є конкретне питання, яке зачіпає інтереси даної громади і яке ця громада може вирішити своїми силами, не вдаючись до допомоги ззовні з боку інших співтовариств, то таке питання вирішується абсолютно автономно і суверенно самою цією громадою. Тут ніхто не може їй наказати, як це питання вирішувати.

Якщо питання стосується й інших, виходить за суто місцеві рамки, то тут необхідне узгодження і спільні зусилля кількох спільнот. Ці спільноти повинні узгодити між собою рішення і прийти до якоїсь спільної думки. Яким чином? Це відбувається за допомогою делегатів, які будуть обрані загальними зборами. Делегат не має нічого спільного з депутатом. Він обирається в разовому порядку для виконання конкретного доручення, щоб донести до конференції делегатів від усіх зацікавлених спільнот точку зору своєї групи. Делегат сам нічого не вирішує і не має права порушувати рішення тих зборів, які його відрядили. Кожне місцеве співтовариство може як прийняти рішення, узгоджене на конференції, так і відкинути його. У цьому сенсі анархістське суспільство відрізнятиметься від сучасного, яке прагне до максимально швидкого та ефективного прийняття рішень. Опрацювання, загальне розуміння і залученість всіх набагато важливіші за швидкість.

Анархізм і економіка

Більшість анархістів — радикальні противники як ринкової економіки з одного боку, так і централізованого планування з іншого. Анархізм передбачає зовсім інший принцип економіки, виробництва і задоволення потреб. Працюють ті ж два постулати самоврядування: автономія «низової» спільноти і федералізм. Якщо громада здатна своїми власними силами зробити продукт для власного споживання, то вона повинна робити це без зовнішнього втручання.

Свого часу теоретик анархізму Кропоткін сформулював ще один принцип. Для сучасної економіки первинне виробництво, споживання ж вторинне, адже люди не можуть спожити більше за те, що вони виробляють. У анархістському суспільстві питання ставиться інакше: споживання керує виробництвом. Передусім виявляються потреби реальних людей. Тобто відбувається «планування», але йдеться знову-таки про планування «знизу», про встановлення того, що насправді потрібно не абстрактному ринку, а цілком конкретним, живим людям. І вирішують це вони самі, а не фахівці і бюрократи. Такий зведений список того, що необхідно жителям громади, дається виробникам як свого роду «довгострокове замовлення».

Будь-яке співтовариство має свої виробничі потужності. Вони теж самоврядні та автономні. Це «довгострокове замовлення» — «замовлення» їм. Підсумком такого «планування» стає зведений лист: скільки продукту повинно бути зроблено, що може бути задоволено на місці, а що вимагає участі інших громад або узгодження з ними, а також що може бути надано їм для задоволення їх потреб. Таким федералістським шляхом спільноти «стикуються» з іншими на тому рівні, на якому це необхідно. Питання про гроші в такому анархістському суспільстві відпадає, тому що виробляється саме те, що необхідно для споживання. Це вже не торгівля і не обмін, а розподіл.

Для анархізму важливий також екологічний аспект. Є навіть особлива течія, яка називається екоанархізмом. Взагалі, екологічна повістка зайняла важливе місце в теорії анархізму з 1970-х років. Однак в якомусь сенсі це випливає з самих основ анархістської доктрини, тому що якщо анархісти пропагують гармонію між людьми, то природно, що вони пропагуватимуть гармонію і з навколишнім світом.

Анархізм і культура

Багато авторів намагались дослідити гіпотетичну реорганізацію економіки, яка дозволить скоротити робочий день до чотирьох-п'яти годин за рахунок того, що вивільняться люди, які працюють в неекологічних галузях або займаються сьогодні тими видами діяльності, які при анархістському ладі будуть не потрібні: торгівлею, управлінням, фінансами, війною і поліцейською службою. Якщо робочий час скорочується, то збільшується вільний, тобто розширюються умови для самореалізації та культурної діяльності. У цій області анархізм не пропонує нічого жорстко певного. Сфера культури — це сфера повної автономії. Тут діють виключно смаки самих людей, їх особисті уподобання. Якщо ж у людей культурні уподобання абсолютно різняться, то їм краще розділитись.

Можуть допускатись будь-які форми рівноправного співжиття і будь-які форми сексуальності, якщо вони стосуються тільки відносин двох людей. А ось до практик БДСМ, за логікою анархізму, слід було б ставитись негативно, тому що панування в тій чи іншій формі, навіть ігровій, для анархізму неприйнятне.

Анархізм і етика

Відома формула, яку проголосили єзуїти і повторювали більшовики: мета виправдовує засоби. Для анархістів вона абсолютно неприйнятна. Анархіст вважає, що мета не може суперечити засобу, а засіб — меті. Це основа анархістської етики. На принципах гармонії анархісти мають намір будувати відносини у власному співтоваристві і з навколишнім світом.

Анархісти протиставляють етику закону. За що анархісти критикують систему законів? Справа в тому, що будь-який закон підкріплюється неминучістю кари за його порушення на присвоєному державою праву помсти. Анархіст ще може зрозуміти принцип «низової помсти», але наявність професійного інституту виконання покарань дестабілізує і отруює саме суспільство. З психологічної точки зору виникає нездорова ситуація: людське суспільство виявляється заснованим на страху і спирається на нього.

Анархізм віддає перевагу запобіганню проступку. Якщо ж він все-таки здійснений, необхідно оцінювати кожен конкретний випадок, а не керуватись єдиним законом для всіх незалежно від того, чим викликаний і пояснюється той чи інший проступок. Можливо, що, якщо людина скоїла щось зовсім жахливе і визнана небезпечною для оточуючих, вона буде вигнана з громади. Вона стане ізгоєм — на зразок середньовічного відлучення від церкви. Більшість анархістів визнають право на самооборону себе і громади, хоча з цим не згодні, наприклад, анархісти-пацифісти.

Оборонятись мають ті ж люди, які живуть в цих громадах. Це передбачає заміну армії і поліції добровільним народним ополченням.

В дискусіях про анархістське суспільство часто обговорюється проблема психологічної неготовності сьогоднішнього світу до такої моделі вільного і гармонійного суспільного устрою. Соціолог Зигмунт Бауман назвав сучасне суспільство суспільством агорафобії, тобто в людях присутній страх загальних зборів, невміння вирішувати питання і діяти спільно і нездатність до консенсусу. Людям легше пасивно чекати, коли їх проблеми вирішать за них інші: держава, чиновники, господарі. В анархістському суспільстві, навпаки, людина повинна бути дуже активною, готовою до діалогу і самостійної дії. Це нелегко. Але іншого шляху немає. Інакше світ може чекати крах людини громадської як соціобіологічного виду і екологічна катастрофа. Шлях до вільного світу не визначений. Він вимагає революції в свідомості і революції соціальної.

Анархістська соціальна революція — це ліквідація перешкод на шляху до такої солідарної спільноти і відновлення суспільства з сучасного хаотичного набору роз'єднаних індивідів. Під революцією в анархізмі розуміється не зміна урядів і правлячих осіб, не захоплення влади, не політичний акт у вузькому сенсі слова, а глибинний соціальний переворот, який охоплює період від початку самоорганізації людей знизу в боротьбі за їх конкретні права і інтереси до поширення нових вільних структур самоорганізації на все суспільство. В ході цього процесу відбувається апропріація новою, паралельно виникаючою, вільною і самоорганізованою спільнотою всіх функцій держави. Але кінцева мета незмінна — виникнення анархістського суспільства.